TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuoja-asetus(2016/679) Päivitetty: 08.03.2019

REKISTERIN NIMI
KSHS – Savupiipun Korjaukset Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

KSHS – Savupiipun Korjaukset Oy (Myöhemmin tässä selosteessa Yritys)
Jyväskylä Y-tunnus: 2681059-7
Reinontie 8
40800 Vaajakoski
045 612 7038
yhteys@kshs.fi

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Markus Kouvalainen
Yrittäjä
045 612 7038
markus.kouvalainen@kshs.fi

ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Yritys kerää tarpeellisia henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi. Rekisterin tarkoitus on palveluista tiedottaminen, neuvonta, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Henkilötietoja käytetään markkinointiviestintään ja Yrityksellä on oikeutettu etu käyttää tietoja erilaisissa analyyseissa sekä palvelun testauksessa. Tietoja voidaan käyttää myös käyttäjätilastojen keräämiseen ja analysointiin. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia, jolloin rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite – Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten – Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot – Tapahtumatiedot – Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot – Rekisteröidyn itse antamat tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteri muodostuu asiakkaan itsensä antamista tiedoista. Yritys saattaa kerätä tietoja myös muista julkisista, viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä ja lähteistä.

TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman tiedonantajan suostumusta. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle. Yritys noudattaa mahdollisissa tietojen luovuttamisen tai siirtämisen tilanteissa voimassa olevaa tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojatasoa sekä muita turvatoimia.

EVÄSTEET
Yritys käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita sivustolla. Tekniikka laskee ja tunnistaa sivustolla vierailevat selaimet, mikä tuottaa asiakaspalvelun kehittämiseen tarvittavaa tietoa. Käyttäjä voi estää evästeiden kätön ja/tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

REKISTERIN SUOJAUS
Yritys noudattaa Tietosuojalakia sekä General Data Protection Regulation (yleistä tietosuoja-asetusta), joka on uusi henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jota sovelletaan kaikissa EU-maissa 25.5.2018 alkaen. Rekisteriä käyttävät vain Yrityksen työntekijät. Tiedot kerätään atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Yrityksen tietojärjestelmän, verkkopalvelun ylläpi- täjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Tiedot on suojattu työntekijän tehtävien perusteella määritellyin käyttöoikeuksin, ja tiedonsiirtosalausohjelmien avulla. Rekisterien käytöstä on laa- dittu sisäiset ohjeet. Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla Yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta markki- nointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.